13 MAY

มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

13 พฤษภาคม 2553
จากการชุมนุมโดยสันติ สู่สงครามกลางเมือง..
.
หลังครบกําหนดเส้นตายให้แกนนำมอบตัว และยุติการชุมนุม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไฟเขียวในที่ประชุม ศอฉ. ให้ฝ่ายทหารเริ่มปฏิบัติการ ‘กระชับพื้นที่’ เริ่มจากปิดล้อมแยกราชประสงค์ ถนนราชเทวี พญาไท เพชรบุรี วิทยุ และพระรามสี่ พร้อมประกาศเขตสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตัดระบบสาธารณูปโภคและสัญญาณโทรศัพท์ ยกระดับการใช้กําลังทหารติดอาวุธ ทั้งเหล่าทหารราบ ทหารม้า หน่วยส่งกําลังทางอากาศ เต็มอัตราศึก ทั้งกําลังพล อาวุธ พลแม่นปืน และหน่วยยานเกราะ